Η παρούσα ιστοσελίδα, έχει ως στόχο την πληροφόρηση των ωφελούμενων της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», τα παιδιά των οποίων παρακολουθούν δραστηριότητα/τες, στις αδειοδοτημένες Δομές του Δήμου Νεάπολης – Συκεών. 

Το περιεχόμενο της, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των διαχειριστών της Κ.Ε.Υ.Ν.Σ.. Ο διακριτικός τίτλος, το εμπορικό σήμα και το όνομα του χώρου, στον οποίο είναι αναρτημένος ο διαδικτυακός τόπος αποτελούν περιουσιακό αγαθό της Κ.Ε.Υ.Ν.Σ.. Κάθε πληροφορία, κείμενο, γραφικό, σχέδιο, λογισμικό και πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Κ.Ε.Υ.Ν.Σ. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού  και διεθνούς δικαίου.

Οι κατά περίπτωση, πηγές προέλευσης του υλικού παρατίθενται ευκρινέστατα, και  αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του εκάστοτε φορέα  και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Η πρόσβαση σε αυτή και η χρήση της υπόκειται στους ακόλουθους όρους και κανόνες, οι οποίοι υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρητής ή σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (Κ.Ε.Υ.Ν.Σ.) και των χρηστών-επισκεπτών της.

Η Κ.Ε.Υ.Ν.Σ., λαμβάνει κάθε προσήκον μέτρο έτσι ώστε τα στοιχεία, οι πληροφορίες και το εκπαιδευτικό υλικό που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.

Η Κ.Ε.Υ.Ν.Σ., δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο και ανακριβή χαρακτήρα τους.

Η Κ.Ε.Υ.Ν.Σ., διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα ιστοσελίδα, να προσθέτει, τροποποιεί και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτήν χωρίς προειδοποίηση. Διατηρεί ακόμα το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή.

Το περιεχόμενο  διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση.

Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.

Η εκ μέρους των επισκεπτών/χρηστών  πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα της Κ.Ε.Υ.Ν.Σ., επιβεβαιώνει ότι έχουν κατανοήσει τους όρους του παρόντος και συμφωνούν απόλυτα με αυτούς.

Για κάθε διαφορά που απορρέει από τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ανάμεσα στο χρήστη και στην  Κ.Ε.Υ.Ν.Σ., εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Προσωπικά Δεδομένα 

Η Κ.Ε.Υ.Ν.Σ. θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της παρούσας ηλεκτρονικής της σελίδας και των ωφελούμενων της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», που θα έρθουν εις γνώση της βάσει των υποβληθεισών αιτήσεων εγγραφής και με σκοπό την πληροφόρηση αυτών με κάθε πρόσφορο μέσο.